Родителски права - как и кога се оспорват?

Адвокат за отнемане, оспорване и ограничаване на родителски права, Кантора Христова в Пловдив

Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак или не.
Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие между тях. Когато родителите не живеят заедно и не могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, могат да решат спора по съдебен ред.

Бабата и дядото също имат право на лични отношения с детето. В практиката има случаи на изострени отношения между родителите, които засягат и отношенията между детето и съответно – бабата и дядото. Същите имат правна възможност да постигнат определяне на мерки за лични отношения с детето по съдебен ред.

Спор между родители за пътуване на дете в чужбина

Спор между родители при пътуване на дете в чужбина. Адвокати родителски права в Пловдив

Интересна и практически полезна е хипотезата, при която единият от родителите не дава съгласие детето да пътува извън пределите на Република България.
По принцип, въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато те не могат да постигнат съгласие, спорът се решава от съда.

Спорове за упражняване на родителски права и лични отношения между родители и деца

Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето родителските права могат да бъдат ограничени чрез например отнемане на права или поставя на условия за упражняването на някои от тях, осъществяването им на друго лице. При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето. Същите мерки се вземат и когато поради обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Ограничаване и лишаване от родителски права

Лишаване от родителски права е най-тежка мярка спрямо родителя и той може да бъде лишен от родителски права в особено тежки случаи от изброените по-горе или когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му предоставя издръжка.

Правни услуги свързани с дела за произход, оспорване на бащинство, осиновяване