Регистрация на фирми

Регистрация на фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, Кантора Христова в ПловдивНие предлагаме изготвяне на необходимите документи и регистрация на фирми (ЕТ, ООД, ЕООД), променени по вече регистрирани фирми, ликвидация на търговски дружества и заличаване, публикуване на годишни финансови отчети и баланси.

Регистрация на едноличен търговец

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

Регистрация на дружество с ограничена отговорност

Регистрация на фирми като дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД) може да се образува от едно или повече лица. Дружественият договор се сключва в писмена форма.
Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението „Дружество с ограничена отговорност“, или съкратено „ООД“, а когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението „еднолично ООД“. Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Обявяване на годишен финансов отчет на фирми

Обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) на фирми за текущата година, което включва: изготвяне на необходимите за това документи и подаването им в Търговски регистър по електронен път, без да е необходимо сами да изготвяте документи, да попълвате заявления и да чакате на опашка в Търговския регистър, за да ги подадете лично. Краен срок за обявяване на отчетите: тридесети юни на текущата година.