Издръжка - кои лица имат право на издръжка?

Издръжка на дете. Адвокати в Пловдив, кантора ХристоваПраво на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

В Семейния кодекс е определен изчерпателно реда на лицата, които дължат издръжка и съответно на лицата, които имат право на издръжка.

Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи.

Най-често в практиката се изправяме пред дела за издръжка на дете, ненавършило пълнолетие. Родителите дължат издръжка на своите непълнолетни деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Издръжка на дете над 18 години

Родителите дължат издръжка също и на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение – до навършване на двадесетгодишна възраст, при обучение в средно, и на двадесет и пет годишна възраст, при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си, и родителите могат да я дават без особени затруднения.

Издръжка на дете над 18 години се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва.

Кантората предлага консултации и процесуално представителство

  • При дела за присъждане и определяне на издръжка;
  • Дела за увеличаване на присъдена издръжка;
  • Дела за събиране на издръжка по принудителен ред, когато длъжникът не изпълнява добросъвестно това свое задължение.