Тарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Адвокатски хонорари - тарифи, определени от Висшия адвокатски съвет. Кантора Христова, ПловдивАдвокатските хонорари се определят от сложността на казуса, материалния интерес и при спазване на минимално установените размери на адвокатските възнаграждения, определени в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ , Издадена от Висшия адвокатски съвет, /Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г./

Минимални размери на адвокатските възнаграждения

Вижте пълния текст на наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, качен на сайта на ВАС (Висш Адвокатски Съвет)