Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот - застраховайте своя интерес!

Кога се сключва предварителен договор?

Най-често покупко-продажбата на недвижим имот се предхожда от сключване на предварителен договор между бъдещите продавач и купувач. Сключването на предварителен договор описва съществените уговорки между страните и очертава параметрите на окончателния договор.

Може да се каже, че предварителния договор за покупко-продажба е основата на окончателния договор и начин да се внесе прозрачност в отношенията между двете страни – продавач и купувач на недвижимия имот.

Защо трябва да подпишете предварителен договор, когато закупувате или продавате имот?

Предварителният договор трябва да се сключи в писмена форма. Обичайните причини, в които се налага да подпишете предварителен договор са:

  • необходимост от набавяне на финанси за сделката (например кредит);
  • набавяне на необходими документи за изповядване на нотариалния акт;
  • проверка на имота за тежести и други хипотези.

Какви клаузи описва?

Страните могат да сложат различни клаузи:

  • по повод на ремонти
  • подобрения
  • предаване на владението на имота
  • задължение и срок за набавяне на документи,
  • заличаване на тежести върху имота и други.

Няма обаче пречка, страните да променят уговорките си в окончателния договор.

Клаузи, включени в предварителен договор при закупуване на имот

Какъв характер има предварителния договор за покупко-продажба?

Предварителният договор има правна сила и е вашата гаранцияда не ви преметнат“. Той е „обещание“ за бъдещата продажба и силата му се крие в правилното недвусмислено описване на всяка клауза.

Същественото при предварителния договор за покупко-продажба е, че от него произтича задължение в бъдещ момент обектът на сделката да бъде продаден. Задължението може да е както само за едната страна, така и за двете.

Какъв е срокът на предварителния договор?

Покупко-продажба на имот - срок на предварителен договор

Срок до сключване на окончателния договор няма. Но след изтичане на петата година от сключване на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, не може да се търси съдебна защита за постановяване на окончателен договор. Затова се определя дата за краен срок, след която продавачът или купувачът имат право да търсят съдебна защита за неспазване на клаузите на предварителния договор.

Може ли да бъде прекратен?

Отговорът е: „Да!“. Когато насрещната страна не изпълнява задълженията си по договора, изправната страна може да поиска обявяване на договора за окончателен пред съда. Освен това изправната страна може да пожелае разваляне на предварителния договор и да изиска обезщетение.

Затова е важно предварителният договор, като съдържание да е достатъчно ясен, за да може, в случай на неизпълнение от страна на продавача или купувача по него, изправната страна по договора да защити правото си. Това става чрез иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД – изискване за обявяването на предварителния договор за окончателен.

Прекратяване на предварителен договор за покупко-продажба на имот