Поставяне под запрещение

Поставяне по запрещение. Адвокати за настойничество и попечителство в Пловдив. Кантора ХристоваПоставяне под запрещение е законово регламентирана възможност за ограничаване на дееспособността на едно лице.
Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение най-често може да бъде поискано с искова молба от неговите близки, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това. Законът изисква лицето, чието поставяне под запрещение се иска, да бъде разпитано лично от съда.

Пълно или ограничено запрещение

При пълно запрещение лицето се приравнява на режима на малолетните, а при ограниченото запрещение – на режима на непълнолетните. При пълно запрещение се учредява настойничество, а при ограничено – попечителство.
Законът допуска запрещението да бъде и отменено, като разпоредбите относно поставянето под запрещение се прилагат и за неговата отмяна.

Условия за поставяне на лице под запрещение

  • Лицето страда от болест, която да засяга интелекта, психиката и волята му.
  • Болестта води до там, че лицето не осъзнава или не осъзнава напълно значението на действията си.

Свържете се с нас за съдействие и консултация