Домашно насилие

Домашното насилие представлява всеки акт, с който принудително се ограничава личния живот, свобода и права и по-конкретно, домашно насилие е: всеки акт на физическо и психическо насилие, извършено спрямо пострадалия от следните лица:
 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство
 • лице, от което има дете
 • лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително
 • лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително
 • настойник, попечител или приемен родител
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство

Искане на защита от домашно насилие

Правна защита при домашно насилие, адвокати кантора Христова в Пловдив

Производството по защита от домашно насилие се инициира с подаване на молба до Районния съд по постоянен или настоящ адрес на пострадалото лице. Важно е да се знае, че молбата се подава в 1-месечен срок от извършения акт на домашно насилие. С молбата може да се иска и заповед за незабавна защита, когато в нея има данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, като в този случай съдът в издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

Мерки за защита от домашно насилие

Мерките за защита от домашното насилие са изчерпателно и подробно изредени в чл. 5 от Закона за защита от домашното насилие, като с тях пострадалият може да иска:
 • да се задължи извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие
 • да се отстрани извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда
 • да се забрани на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда
 • да се иска временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето
 • да се задължи извършителя на насилието да посещава специализирани програми
 • да се насочат пострадалите лица към програми за възстановяване
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство

При всички положения съдът с решението налага и глоба на извършителя.